زبان نگار
1402/08/14 12:15 PM

اجرای گروهی پیانو و ویلن

به سرپرستی: احمد عابدی

و با همکاری حسین محمودیان

۳۱شهریور 
ساعت: ۱۲ الی ۱۴

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین
.